Wycinka drzew- zmiany w przepisach

Koniec swobodnej wycinki drzew. Od 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody).


Kiedy można wyciąć drzewo, a kiedy trzeba uzyskać pozwolenie?

Właściciele prywatnych posesji będą mogli wycinać drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy lub innego właściwego organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków) i nie dostaną decyzji odmownej.

Obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, następuje w przypadku drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  • 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),
  • 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych)
  • 50cm (w przypadku pozostałych drzew).

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzany zostanie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Opłaty i kary za usunięcie drzew

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Ustawa wprowadza również karę za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia – w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa. Obowiązuje stawki opłat zostaną uchwalone na mocy rozporządzenia do dn. 17 lipca br.  Do tego czasu stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m.kw. krzewu.